Home / LỊCH KHAI GIẢNG / Lịch khai giảng tháng 02-2017

Lịch khai giảng tháng 02-2017

TP Hồ Chí Minh

Khai giảng: 07/02/2017 – 17/02/2017 – 27/02/2017
Thời gian: 6 – 9 tháng
Học phí: 24.000.000VND (Chia làm 03 đợt đóng)
BẾP TRƯỞNG BẾP Á
Khai giảng: 08/02/2017 – 18/02/2017 -28/02/2017
Thời gian: 4 – 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND
Khai giảng: 09/02/2017 – 24/02/2017
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND
BẾP TRƯỞNG BẾP VIỆT
Khai giảng: 08/02/2017 – 16/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 4 – 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND
BẾP Á CƠ BẢN
Khai giảng: 10/02/2017 – 22/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
BẾP VIỆT CƠ BẢN
Khai giảng: 09/02/2017 – 18/02/2017 – 27/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
BẾP ÂU CƠ BẢN
Khai giảng: 08/02/2017 – 20/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
Khai giảng: 08/02/2017 – 21/02/2017
Thời gian: 4 – 6 tháng
Học phí: 18.000.000VND
BẾP BÁNH CƠ BẢN
Khai giảng: 09/02/2017 – 22/02/2017
Thời gian: 2 tháng
Học phí: 8.000.000VND
BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP
Khai giảng: 11/02/2017 – 21/02/2017
Thời gian: 4 tháng
Học phí: 16.000.000VND
LỚP BÁNH KEM CƠ BẢN
Khai giảng: 10/02/2017 – 21/02/2017
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 4.000.000VND
PHA CHẾ TỔNG HỢP
Khai giảng: _08/02/2017- 16/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 6.000.000VND
PHA CHẾ NÂNG CAO (BARTENDER)
Khai giảng: 09/02/2017 – 22/02/2017
Thời gian: 1,5 tháng
Học phí: 7.000.000VND
BIỂU DIỄN PHA CHẾ Showmanship (căn bản)
Khai giảng: 11/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 3.000.000VND
LỚP LÀM KEM CAO CẤP
Khai giảng: 11/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 5.000.000VND
QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
Khai giảng: 11/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
LỄ TÂN
Khai giảng: 09/02/2017 – 24/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN
Khai giảng: 09/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND

Biên Hòa

BẾP TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH
Khai giảng: 07/02/2017 – 17/02/2017 – 27/02/2017
Thời gian: 6 – 9 tháng
Học phí: 24.000.000VND (Chia làm 03 đợt đóng)
BẾP TRƯỞNG BẾP Á
Khai giảng: 08/02/2017 – 18/02/2017 -28/02/2017
Thời gian: 4 – 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND
BẾP TRƯỞNG BẾP ÂU
Khai giảng: 09/02/2017 – 24/02/2017
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND
BẾP TRƯỞNG BẾP VIỆT
Khai giảng: 08/02/2017 – 16/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 4 – 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND
BẾP Á CƠ BẢN
Khai giảng: 10/02/2017 – 22/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
BẾP VIỆT CƠ BẢN
Khai giảng: 09/02/2017 – 18/02/2017 – 27/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
BẾP ÂU CƠ BẢN
Khai giảng: 08/02/2017 – 20/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH
Khai giảng: 08/02/2017 – 21/02/2017
Thời gian: 4 – 6 tháng
Học phí: 18.000.000VND
BẾP BÁNH CƠ BẢN
Khai giảng: 09/02/2017 – 22/02/2017
Thời gian: 2 tháng
Học phí: 8.000.000VND
BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP
Khai giảng: 11/02/2017 – 21/02/2017
Thời gian: 4 tháng
Học phí: 16.000.000VND
LỚP BÁNH KEM CƠ BẢN
Khai giảng: 10/02/2017 – 21/02/2017
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 4.000.000VND
PHA CHẾ TỔNG HỢP
Khai giảng: _08/02/2017- 16/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 6.000.000VND
PHA CHẾ NÂNG CAO (BARTENDER)
Khai giảng: 09/02/2017 – 22/02/2017
Thời gian: 1,5 tháng
Học phí: 7.000.000VND
BIỂU DIỄN PHA CHẾ Showmanship (căn bản)
Khai giảng: 11/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 3.000.000VND
LỚP LÀM KEM CAO CẤP
Khai giảng: 11/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 5.000.000VND
QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
Khai giảng: 11/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
LỄ TÂN
Khai giảng: 09/02/2017 – 24/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN
Khai giảng: 09/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND

Bình Dương

BẾP TRƯỞNG ĐIỀU HÀNH
Khai giảng: 07/02/2017 – 17/02/2017 – 27/02/2017
Thời gian: 6 – 9 tháng
Học phí: 24.000.000VND (Chia làm 03 đợt đóng)
BẾP TRƯỞNG BẾP Á
Khai giảng: 08/02/2017 – 18/02/2017 -28/02/2017
Thời gian: 4 – 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND
BẾP TRƯỞNG BẾP ÂU
Khai giảng: 09/02/2017 – 24/02/2017
Thời gian: 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND
BẾP TRƯỞNG BẾP VIỆT
Khai giảng: 08/02/2017 – 16/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 4 – 6 tháng
Học phí: 17.000.000VND
BẾP Á CƠ BẢN
Khai giảng: 10/02/2017 – 22/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
BẾP VIỆT CƠ BẢN
Khai giảng: 09/02/2017 – 18/02/2017 – 27/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
BẾP ÂU CƠ BẢN
Khai giảng: 08/02/2017 – 20/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH
Khai giảng: 08/02/2017 – 21/02/2017
Thời gian: 4 – 6 tháng
Học phí: 18.000.000VND
BẾP BÁNH CƠ BẢN
Khai giảng: 09/02/2017 – 22/02/2017
Thời gian: 2 tháng
Học phí: 8.000.000VND
BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP
Khai giảng: 11/02/2017 – 21/02/2017
Thời gian: 4 tháng
Học phí: 16.000.000VND
LỚP BÁNH KEM CƠ BẢN
Khai giảng: 10/02/2017 – 21/02/2017
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 4.000.000VND
PHA CHẾ TỔNG HỢP
Khai giảng: _08/02/2017- 16/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 6.000.000VND
PHA CHẾ NÂNG CAO (BARTENDER)
Khai giảng: 09/02/2017 – 22/02/2017
Thời gian: 1,5 tháng
Học phí: 7.000.000VND
BIỂU DIỄN PHA CHẾ Showmanship (căn bản)
Khai giảng: 11/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 3.000.000VND
LỚP LÀM KEM CAO CẤP
Khai giảng: 11/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 1 tháng
Học phí: 5.000.000VND
QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
Khai giảng: 11/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
LỄ TÂN
Khai giảng: 09/02/2017 – 24/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND
NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ BÀN
Khai giảng: 09/02/2017 – 25/02/2017
Thời gian: 3 tháng
Học phí: 10.000.000VND

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Trường Đào tạo Bếp Vàng-